دوره طراحی مدارت چاپی فرکانس بالا((نرم افزار الگرو))

32 ساعت

روزهای 2 شنبه و 4 شنبه ساعت 8-5

شروع دوره :4 دی ماه 92