گزارش نظر

سلام

اسم کامل FPGA را بیان می کنید؟
کدام IC از خانواده Virtrx 6 است؟
باسلام
XC6VLX240TFF1156اسم کامل FPGA این برد می باشد.